شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (سهامی خاص)

شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (سهامی خاص)

 

سرمایه شرکت : 230,000 میلیون ریال

درصد مالکیت شرکت رنا: 30 درصد

 

موضوع فعالیت:

  • شناسایی نیازها و بازارهای بالقوه جهت توسعه تجاری و سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی
  • بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای و فراهم آوردن
  • انجام خدمات پژوهشی، تدوین دانش فنی به سفارش سازمانها و موسسات یا برای عرضه تجاری آنها با همکاری مراکز تحقیقاتی پژوهشی و دانشگاهها
  • ایجاد روابط با شبکه های ارتباطی داخلی و خارجی در جهت توسعه کسب و کارهای مرتبط کشور
  • مشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأسیس واحدهای صنعتی جدید
  • اخذ وام و تسهیلات فنی و تجاری جهت شکل گیری واحدهای صنعتی مربوطه با حمایت ارگانهای ذیربط
  • ارائه خدمات و تسهیلات لازم به خریداران و فروشندگان دانش فنی و تکنولوژی
  • تأسیس نمایندگی و شعبه داخل و خارج کشور جهت توسعه فعالیت های شرکت